tas

tas
tàs (tùs LD313(Pns, Lp, Kb), Mrk, tàsis, tasaĩ; R, , tasaĩn, taseñ), tà (tó LD311, LKGI713(Skp, Pnd, Plš), tój Lzd, tóji, tojė̃, tón (tõn?) LD433, tónai LD432) pron. demons. K, Š, Rtr, , ; SD369, H, R, , Sut, N, L, pl. tiẽ (tíe LD311(Ad), Tvr), tíej LD311, tíejie, tíejai, tì Zt, tienaĩ LD433), tõs K, du tuõdu (túodu, tùdu Vvr, tiẽdu, tuõmdu), tiẽd(v)i, tíed(v)i, tìd(v)i Krtn, tuõd(v)i, túod(v)i, tùdvi, tõdvi, tódvi) L187,309–310,316–317 1. vartojamas kaip pažyminys nurodant asmenį, gyvį, daiktą ar šiaip kokį dalyką: Kieno tà mergaitė? Gršl. Ją sugavom ir klausėm, kas tas jaunikaitis buvo BBDan13,40. Jis numirė, tàs senelis Krkn. Reikia [duoti] tómu visomu trimu mergyštėmu Dv. Tùs vaikelis mano ranka (padeda) Azr. Tà antai motriška buvo atejusi KlbX126(Krtn). Ir atsigręžęs moteriškėspi, bylojo Simonui: regi tu tą moteriškę? VlnE162. Pavadinkite tàsai moteris BM179(Jnš). Ė tó merga buvo graži Grv. Jo kumelė tó juodoja Slm. Tai aš túodu vaikus į glėbį i bėgte: bijau, ka nepaliktų Slv. Ana bylojo jop: sakyk, idant tuodu sūnu mano sėdėtų karalystoje tavo VlnE164. Aš dabar va pradėčia tąnái šeivą dirbt, tai iš karto Slm. Aš jam išbajinau kap su tą́j seseria, kap su tą́j, viską išbajinau Pv. Tas žmogus jau y[ra] miręs, o ta motriška dar gyva tebėr Plt. Kiek pabuvo ir numirė tas žmogus Grv. Nuej prašyt tam̃p bahotamp Aru41(Zt). Ale kad širdis jau pagurus, tai su tum žmogum jau atliktoji, jau nebėr nieko linksmai tikėties MitI73(Klp). Tum̃ staigumu senas daiktas nebatsimeni Šauk. Túoj kelėliu eisit, tai viešakelį prieisit Mrc. Neparkalbamas: matyt, kad metrikuosis su tuõ merga Mžš. Daugiaus nieks negal tų̃vai žodžių išrožyti be tõvai žmogaus, liepė pakviesti tõvai žmogų pas savi BM178(Jnš). Ans nušavo tuõdu du žmogu Šts. I tìdvi merginas nušavo . Atvažiuoja jau kap kartas tóp diedop, kur buvo jamp Lz. Ko tój karvė mūkia? Lzd. Kožnos karvės pieną svėrė, kiek tà karvė duoda, kiek tà duoda Trk. Tu esi apgautas jau ant tõ arklio Žg. Nu jau snukiai tíedviejų kalių, snukiai nežmoniški (labai garsiai loja) Smln. Tìdi dvi avi pjausam Grdm. Bet jis užsispyrė ligi tos vietos nueiti ir nueis V.Myk-Put. Iškelkite jūsų tospi rankas vietospi šventospi, šlavindami jau tą Poną PK97. Atpuldinėja nuog vienybės tikėjimo krikščioniško tosp arba šiosp sektosp DP276. Duktė dirba tam peklo[je], kur smalą verda (ps.) Krž. Tam̃ vieto[je] buvo daržinė Šauk. Kas tave inmetė tamiñ šaltiny? Dv. Te geriau peni tój mokykloj Dglš. Tiẽn numiukai buvo muno gyvenimo pradžia Krž. Gal ir prabaigsiu lindėt tõj gryčelėj Šmn. Tai tõjoj vietelėj išaugo klevelis Lbv. Tasai gi SD369. Štai tasai antrašas K.Būg. Tasai balsas nuramino ją, padrąsino J.Bil. Mūsų su Mieliūnų tiejie laukai Sl. Tūsiūsè šmotūse aš nesu buvęs Rt. Jeigu apėjai su tą́ja (šventos Agotos) duona apie tą̃ ugnį, ji nesiplės Sk. Tasai balsas ne dėl manęs nusidavė, bet dėlei jūsų VlnE166. Ne dėl jumis mergelė, tik dėl tųjų bernelių, kurie kelią keliavo ir mergelės ieškojo LTR(Auk). Toji dovana jo tur būt labai naudinga DP263. Tai zuikys ir lapė bėgo in túos namus, kur yra tà sesuo su lenciūgu perjuosta LB164(Grl). Pakajus t'est tiemus namamus Ch1Mt10,12. Tañ kieme gimiau ir gyvenu Dv. Temè sodo[je] gimusi augusi Jdr. Tánk mede nedaug yr [grybų] GrvT66. Vilkų yr daug tūsè miškūse Pln. Buvo perejus tõn šalin upės Pls. Matė, kad ton pusėn žmonių skubinos J.Bil. Aš nukrypau ne tõn pusėn Žb. Veizėk pri kelio, tam pusė[je] Slnt. Tanà (tanañ) šonan LD209(Zt). Tañ daikte buvo didžiulė pieva Al. Tañ lauke da prieš savaitę kapliavau Srj. Važiuok tuo keliu, t. y. kurs toliau J. Aba eisi túoj keliu, aba eisi anuoj keliu, vis tiek pas jį nueisi . Gal ana eina tum keliu, gal ana tau parodys DS52(Rs). Parejõ eina tó keliūtė Sld. Tas jo prašomas daiktas daug sunkiau gaunamas kaip anie du J.Balč. Tuõdum (tùdum) dum maišum daug rupučių LD207(Krtn). Tõs knygutės ne par didutės Krž. Sesuo kaip mirė, tą̃ kningą nū seseries parsivežiau Als. Pabaigė táis knygas skaityt Trs. Aš su túom šaukštu negaliu valgyt košės Pls. Dabar tuõm paišeliu rašyk Pc. Tiẽ guzikai momos paminklas (primena mamą, mamos palikti) Ant. Tiẽ krėslai yr aštuoniasdešim metų Sk. Tàs dviratis toks klebetas, persimina, kai važiuoji Šmn. Tíej akiniai man smunka Dg. Nenoriu supties túo skarele Dglš. Tàs medis senas KI299. I iškrito túodu obulu, paskutiniuoju jau LKT81(Bdr). Tíedvi pupi yr mano dvi akeli MitI72. Su tą́j akim biškį geriau matau Bsg. Ar dar regi túoj akia? Rud. Lentas do taĩs (buvusiais prieš reformą) pinigais pirkau Dglš. Da in tų̃ pinigų penkius šimtus mokėjau Ad. Aš parnešiau táis avižas į nesiūtą maišą (d.) Grl. Tąna čienia gausiu ir kitur nusipirkt Kp. Pirklio sūnus keliauja po pasaulį ir sako pasakas, tik jau ne tokias linksmas kaip ta apie degtukus J.Balč. Vakare gaspadorius grįžta su tiẽm jaučiais namole Jnšk. Mes važiuosim į tą šalį, kur lineliai dera LLDII223(Jz). Stebėjos tiemis daiktams, kurie buvo sakyti apie Jį brš. O nu randasi ant Babilonijos ta piktenybė, kurią jis man padarė BBJer51,35. Juos jų gentes tiemusg šventiemus paliecavotų DP539. Tamìpig evangelistaip pasakė miniomis DP334. Tamimpig … pranašiep DP2. Nes jų dūšios tosgi, kurios pirmai kūne gyveno, kūnuosna savo … sugrąžintos buvo SPI88. Prigimta mums čia ta kalba Vdk. Kap išgėrė, tai ir to mėmės liežiuvis išsimiklino Švnč. Jis, tùs žodžius kalbėjęs, paėjo KBI29. Tus žodžius, kurius eš jumus bylau, nesakau nuog manęs patis VlnE151. Ką tiektai kadai Viešpatis mokė…, tatai čia surinko tuosn trumpuosn žodžiuosn DP342. Tai ginčiju, prie tų žodžių prisiliekmi R96, 125. Tópig mus ir pranašas Dovydas baudžia tais žodžiais DP619. Jis tañ žodin tarė J.Jabl. Tuo žodžiu ir jaunasis [kunigas] įėjo Žem. Tõsna žiotysna svaidai šaudyklę . Reikia rašyti pagalba ir pašalpa su a, nėsa tikt tiedvi lyti tėra taisykliški K.Būg. Tuo atžvilgiu jis nesiskiria nuo kitų J.Jabl. Tõs dėlei priežasties OGLIII315. Ženklą apipjaustymo pastatė daugiausiai del tųdviejų priežastų DP54. Pasitaisis [sūnus] karuomenė[je] a pages viškiai – iš tõ dvejo Mžš. ^ A tą̃ pirštą pjauk, a tą̃ – vis skauda (tėvai vienodai vaikus myli) Mžš. Tos avižos ne dėl to žąsino M. Kokis tusaĩ velnias buvo, tokis ir gaiš Drsk. Tas jautis dobilus nemindžios ST610. Tos kelinės naujų ieško CII652.vartojamas kaip pažyminys nurodant laiko sąvoką ar laike vykstančius reiškinius: Tokia buvo visų to meto prozininkų stilistinė programa . Aš tuõs metus gerai atamenu – mano tėvelis mirė taĩs metais Svn. Ans buvęs tame mokyklo[je] tą̃ metą Ms. Taĩs metais užejo lytus i audros, išdrabstė anų lizdą visą LKT101(Kv). Tuõs metus mūsiškiai supjaudavo septynias kapas Tvr. Dabar jau nepalygysi tùs laikus priš šitus Lc. Kad ir latvių gramatika pasikeitė nuo tõ laiko, kai mokėms Akn. Tamè laike nemiegosi jau, kelsi jau Gršl. Kožni metai tuõ laiku būna lietus LKT223(Jon). Kad pats nežinotum, o dabar – kaip tik tuo metu pas Morkuvienę tarnavai – srėbei jos putrą J.Paukš. Tuo metu atėjo, kad numirėlį nešė ižg miesto DP335. Pakilo baisi viesula, ir tuom sykiu žmonės pamatė MitII63(Brt). Jonas ir tuom kartu paliko gyvu BM196(Krkn). Tuomi kartu įpuolė jos motina ragana DS54(Rs). Jojo tuo kartu kryžiokus naikinti JV295. Atskrido tan karte tie broliai, stojos žmonėm (ps.) Grv. Aš tuo tarpu gavau išbėgti čia į kiemą LKT44(). Tu tuom tarpu pasiimsi kanklius LB207. Vienas ponas tuõ tarpu nebiškentėjo: vienam kazokuo takš iš eglės i paršavo Als. Tuo tarpu antsigrūdė į Kimeriją kita tauta S.Dauk. Tame tarpe, per tą čėsą R258, 344. Er žinojai tave tuo čėsu gimsiantį? BBJob38,21. Čia anies mušės va, kap tó vaina buvo Aps. Aš tą́j vaina gimiau GrvT66. Parejau namo, ir túoj diena ir jis (katinas) parej[o] Rud. Atavežė daktarą tàs dienas (tomis dienomis, neseniai) Dglš. Jijė buvo į tą́s dienas (nėščia) nu josios brolio Pgg. Tomis keliomis dienomis jie gražiausiai išėjo savo mokslo abėcėlę J.Jabl. Merga išejo gal tik tái dienai Ds. Toje dienoje prašysit vardana mano VlnE71. Bėda jiemus, nesa ta diena atėjo, čėsas atlankymo jos BBJer50,27. Švęs tiedvi dieni pagal parašą jų ChEst9,27. Iš viso jis tą̃ naktį aštuonis karius užmušo Plšk. Tą́j parai (instr. tuo metu) jau buvau namie LKKXI166(Zt). Aš išvažiavau ne itą, ale net tą̃ subatą Dv. Tañ sekmadienį Pivašiūnuose bus atlaidai Vlk. Prieš Jonines tañ vakare, būdavo, stebulę degina Kpr. Tėvas pasakė, kad ant tõs adynos būtumi numie Klk. 2. vartojamas kaip pažyminys pabrėžiant kalbamąjį asmenį, gyvį, daiktą, reiškinį ar kt.: Toks rukšna tàs jos vyras: aš nėsu mačius jo juokiantis Jrb. Ans apsileidęs, ta sesuo vėl tokia lebeda Nt. Tikra pakūta man su tuõ vaiku Ukm. Ta mergė sukanti sukanti tą̃ sviestą Šts. Taip gyvena su tuõ vaikiu tà pasileidėlė Vkš. Ans neina pri tõ daktaro nė tūsè Mažeikiūse Trk. Aš ten tarnavau pas tą̃ poną tamè dvare Žr. Tamp ponip buvo dvi obelys LKKII227(Lz). Jamp buvo gaidaitis, tam̃p žmogiep Lz. Tas tėvas da nenorėjo gaudyti tų̃ žąsų Šv. Ko nora ta vaikas? Šts. Pasodino an kėdės – vė kiek tik gali tas rėkia vaikas Mžš. Tusaĩ daktaris sūnų ir nugydė, neliko Azr. Taseñ gaspadorius turėjo sūnų BM81(Vb). Tam gaspadoriui buvo duktė MPs. Tada tàs bernelis susženijo su túoj mergele, ir nū anys būna (ps.) Dv. Ei bėda bėda su tuom senu tėveliu JV158. Aš tą jauną seniai pamylėjau, su tuoj jaunu žodelį kalbėjau I191(Vlk). Kuriam šelmiui teksi? Ar tam šelmiui, ar tam kriaučiui, ar tam muzikantui? D58. Du turėjau, dabar tuõ trečiu [nėščia] Str. Ir gimė tamui gi teipag Sėtui sūnus Ch1Moz4,26. Kiek čia tų̃ žmonių priejo: i prašytų, i ne Slnt. Sunku gyvent tãmuo žmogui GrvT66. Tíemi žmonėmi visuomet maža LKKXVIII161(Zt). Su taĩs daktarais tai jau būdavo sunkiau Dj. Visos tos moters už tą gėrimą piktos Erž. Visūmet tóms gražioms teip išeina LD309(Trk). Kam tùs vyrus boboms reik masinti Jdr. Greitai tìms jaunimsims tàs senis pakyrsta Tv. Kaip tas tėvas numirė, tie vaikai liko prie svetimų BsMtII204. Mylėjo muni visi, i tie vaikiai, i mergos tõs Pln. Ateina kokie nepažįstami bernai, tie bernai aukštūs, gražūs Eiš. Nenoru nė matyti tų̃ vaikų Slnt. Jų juoksmas, jų juoksmas tų̃ bernų! Dgč. Kiek anam tų̃ driaugų kažin y[ra] – kožną dieną kitas Trk. Nė tų̃ čigonų beyr[a], nė nieko Mšk. Kurgi skubinies, o Viešpatie? O tai pas tąnai menką ubagėlį brš. Tusaĩ senis tik sėdi kap sukirmijęs tikrinis – nieko iž jo Rtn. Kap įsimylėjau tósna mergaitėsna Rod. Tõs mūsų mergytės kaip tik lelijytės Šmn. Nū Naujų metų sugrįžo duktė su tuõdum dum vaikum Krg. Iš kur ir imas tíej uodai! Grv. Tàs vištas gaudo, tõs leka Gršl. Tõs karvės su mietais būdavo keliamos Žg. Tų̃ obuolių tõs mergiotės nesusirenka, tõs karvės tuõs obuolius griebia, aš teipgi bijau, kad neažsirytų gi, Jėzus, pro tuõs obuolius pravest kaip koronė Č. Nupirkom mitulį kumelį, užauginom – i tõ kumelio niekaip negal pakinkyt Mšk. Rūpesčiai su tiem arkliais Žml. I tą̃nai mėlynąją (širmąją) kumelę atėmė Pbr. Nė tùm kiaulium buvo ko duot, nė tùm karvium Mšk. Kaip ji tik nuėjo toliau, tas vilkas – iš rikės, tą vaiką pagriebė ir neša BsPIV285(Brt). Tìms velniams to tik i tereikėjo Slnt. Tas šuva tą katę, to katė tą pelę, to pelė tą grūdą, tą grūdą par pusę LTR(Slk). Tas Nemunas išsisukdo pro Gardiną, Kauną Žrm. Tame tarpe tarp tos kamaros ir tos trobos ejo tas duonos pečius . Nu tai lipam nuo tõ pečiaus, einam tõs vakarienės valgyt LKT258(Grž). Labai norėjom vis tõ darželio Slm. Paėdęs ant to gerojo, išsimiegojęs ant to minkštojo – a jam blogai? Sk. Nū tõs galvos nėr daktaro (nepagydo galvos skausmo) Lkv. Tos žemės ka i turėjom, samdyti nebuvo iš kur Kv. Sako, ka tatai liuob iš kapų tų̃ dūšios tõs atsikelti i vaikščioti Ms. O tą koją įdėjai kalvaratuo tám? LD309(Trk). Tik kad būt namamu tíemu gerai Dv. Kai tą̃ mišką iškirto, i pradėjo tą̃ dvarą dalyt Mšk. I patys tuojau lįsim į tą̃ žemę Jrb. Raviu raviu, raviu raviu tą̃ daržą, ir galo nėr Žl. Per táis lubas visur byra LKT211(Lbv). Parodyk ma[n] vieškelėlį prieš tą didį kalnužėlį JV1. Mašinos kad dumia tą́j gatve! KzR. Ir leido tą bobutę po tąj lova pergulėt LB170(Grl). Prametė tuõm aliejum – i valgom Dglš. Kame paliko [karvės], nebsumatau tõ[je] girė[je] Šv. Sūnus pastatė trobelę ir tą̃ savo tėvą maitino tamè trobelė[je] LKT100(Šauk). Ką būtumi pirkęs temè krautuvė[je]? Šv. Tameje šile, tameje trake šiaudinė karčemėlė JD998. Tamu gojy, tam trakely ir sudaužė man važelį NS1037. Tam̃ namie čia nieko nėr tvarkos: viskas palaida, viskas atdara Jrb. Atradau pelėdą nebegyvą tañ kaminan Svn. Anpili túosan rugiuosan miežiukų GrvT41. Oi sunku sunku tam papartėliu be raudono žiedelio LTR(Pls). Surenki ligi paskutinei kuokštelei tą šieną iš visų pašalių Ob. Pjovė tõs žolės nepratęs, tai i skauda tą́s strėnas Jrb. Po visus laukus išmėtyti tiẽ akmenys Brž. Ne kiekgi tų̃ i pinigų Švnč. Supjaustai, sukarpai tą́s žoles su visom šaknelėm Šd. Kaži kada da tùs linus veš į kloją Erž. Na, o rytą susirenka tų̃ linų myt Slv. Pirma tų̃ ąžuolų buvo, giles tàs megzdavo, daba jau išnyko tiẽ ąžuolai Krž. Tų̃ burokų, kopūstų – ravi ravi, net rankos sopa Mžš. Ko tik žmogus nepridarai iš tų bulbų KlbIV82(Mlk). Eik valgyk tuõs bulbas LKT327(Aln). Musi paskutinį kartą tus pietus aš pavalgau Žeml. Tad anos išsigelbėjo su tą meisa i su tą duona nu tų vilkų Yl. Įeis pri šeimynos, ka norės, da srėbs tos putros Tl. Sako, ans liūb norės išgerti tą̃ burnelę Trk. Dabar mielės tõs ne per brangios, galì jų daug suverst alun Mžš. Nėr kap pataisyt tíej stogai Vlk. Baisiai brangiai daba už tùs numus reik mokėti Akm. Su kum anie (kailiadirbiai) nudažydavo tùs kailius, nežinau Krž. Pirmiausia tós skūras nulupu, paskui jau išdirbu Dgč. Kam tu krauni tuos kraičius, ka da nė vienos dukteries neturi? Skrb. O kad aš būčiau mandri mergužė, aš išspardyčiau tuõs akmenužius LB56(Vlkš). Še, pasimk aštresnį tą peiliuką Erž. Parėdys an tekinio tokią kotrę, tai kotrei spragelų priduos. Tą̃ tekinį suka, o tà [kotrė] su spragelais duoda Krž. Tu po túoj skarele neprisidžiaugsi, rūtų vainikėlio balseliu šauksi DrskD147. O tų batelių kas: primėtyta visi pašaliai! Jrb. Tū̃s čeverykūs kaista koja Erž. Nešiosi nešiosi tuõs mediniokus ir niekaip neparplėši Šmn. Vyrai va – ir taĩs marškiniais drobiniais, ir tõm kelniom apatinėm [šienaudavo] Č. Attolink nuog manęs tą kyliką VlnE189. Kaip tàs tavo liežuvis nenulūžta bemeluojant, rodos Jrb. Pasiuto dantis skaudėti, iš tõ danties – galva Trk. Dievi mano, turėk kantrybę tuõs dantis dėt Slm. Išmirkys tas kojas, tokios bjaurios tos kojos, gysluotos Šts. Tas akis ana išbalinusys i veizas LD309(Krtn). Man iš tų̃ jo ausų dyvas: ir plačios, ir ilgos Antš. Kad teip būčia kritęs, būčia nesusimušęs to peties Lnkv. Visi anie nora to piningo duodamys LKT90(Rt). Gana tų̃ pinigų, kad tik sveikata būtų Stk. Nu i kame čia tą̃ sveikatą begausi Skd. Diena po dienai žmogus vis an tą̃ galą eini (sensti) Ob. Aš i tõ galo nieko nebijau, man draugas kapai Btg. I munie tà žaltys sklerozė, venų tàs susiaurėjimas yr Trk. Motriškoms linus išlaužti sunkiau, tõs sylos mažiau Užv. Negalėjom apsigint nuo tõ darbo Rod. Negali pagalvot, kas tiẽ par darbai, kas tiẽ par žmonės! Jrb. Mes su taĩs darbais užsiplūkę, net nematom vasaros Šmn. Žmogus pavargsta tais darbais Šts. Vargstu su tuõj dusuliu Al. Pusė giminės tuõj vėžiu išmirė Kpč. Viena tó buvo duktė, tuõ vėžiu reikė pakavot Č. Anas jau ne savo amžių gyvena – iš kur tõ razumo bus Švnč. Kad ne tàs gėrimas, būtų gyvas Žl. Galva net išdūksta iš tų̃ dainų Užp. O tų̃ kalbų jau buvo gana Jrb. Nė kokios čia tõs bėdos nebūtų, ka būtų tàs protas Trk. Nežnau, iš kur Dievas man davė tõs drūties Švnč. Eina tiẽ meteliai Pc. Apidumia kaip ir tõ čigono akis tó meilė Slm. Man iš tõs baimės net blusos apmirė Msn. Atsibodo tàs šlapumas, i galo nesimato tõ šlapumo Mžš. Ir kas ta garbė, giesmėmis apdainuota? Šešėlis, kurs bėga greta! Mair. Tu diege prakeiktasis! Iš kur drąsumas tasis su murzinu snukiu čia vandenį man teršt? V.Kudir. Kur tój puikybė jūsų pasidėjo? A.Baran. Kas tas nedoris žmogaus, kad į ranką kanda! J. To viena dūšia tur savimp tris galybes AK18. Užejo tàs debesys prunkšlys ir laikos tris savaites Ūd. Žemė pairi darose, jau užtenka tõ lytaus Jrb. Taip apsidžiaugiau, kad apkabinau žmogų, vos neišbučiavau iš tos laimės V.Bub. Nebesikentė man tàs girtuokliavimas, aš ir išėjau iš baliaus Skrb. Nieko tie purkštimai nebeduoda, nepripažįstu aš anų Krž. Įniršęs į tą̃ budavojimos, visus piningus sukiš Krš. Kai žydžia [gėlė], tai tõ gi gražumėlio! Sb. Tõ sėdėjimo ir tõ rijimo pas kleboną! Slm. Kiek čia tõs dienos – čia rytas, čia vakaras Ktk. O Dieve, kiek tų̃ metų parleidos, kiek tų̃ metų! Jdr. Ot kad tíej jauni metai grįžt! Rod. Tàs karas ir suardė daug gyvenimų Klov. Kas gi tokie bus buvę tiejai Basanavičiaus trakai ir frigai? K.Būg. Niekas negali man žmoniškai pasakyti, kas tasai radijas J.Balt. Ką tasaĩ Broniukas pasakė? DūnŽ. Jy, jy – niekas kitas nepaėmė, tik jy, tõ vagilka! Mžš. O tasaĩ grynasai sako: rėksiu aš LzŽ. Tasaĩn mirė Sarapas, senelis, tai kitas užkuriom atėjo Krs. Ar tas bernužėlis, tasaĩ siratėlis, tai tavei pagrožėjo, tai tavei pagerėjo? JV142. Širmų žirgelių pilnos stainelės …, ogi man brolelis tasai vienas NS514. O kam tojė̃ srovelė? JV1088. Dimijoną lenkiau, raselę braukiau, tą́ja rasele burnelę prausiau JV628. Tosios uogelės, tosios žaliosios kadagužiu kvepėjo JV450. O aš taĩsiais marškinėliais metužius dėvėjau JD1045. Vis tą́sias kalbeles mink po kojužių, į juodą purvynėlį JV60. Kameg užrakinas tóji dešimtis prisakymų? DK88. Bet tasai gi tarnas išėjęs rado vieną iš bendratarnių savo Ch1Mt18,28. Ir tasaig tiesoje susiėjimas labas, bet labesnis antras, o trečias labiausias DP407. Tóji ugnis bus piktiemus pradžia kančios DP15. Apaštalai jo apsirūstavę bylojo: kam tasai išpūstijimas? BPI356. ^ Ne tiek tõs naudos, kiek tõs bėdos Sb. Augo uožuolas, in to uožuolo dvylika šakų, o in šakų – po keturis lizdus, o tuosaĩ keturiuosai lizduosai po septynias paukštaites (metai) Lz. 3. vartojamas kaip veiksnys, papildinys, nurodant anksčiau minėtą, žinomą asmenį, gyvį, daiktą, reiškinį ar kt.: Visi pinigai atiteko jo sūnui, o tas ėmė linksmai gyventi J.Balč. Kur tu matęs: visi dirba, kruta, o tàs – par laukus Mžš. I ne pora: tàs didelis, tó pažasty Mžš. Tarnavo tój už mergą, tàs už berną Žl. Tada da be manęs buvo dvi seserys, tõs buvo mažesnės Žg. Buvo palikusi žanota čia su vyru, kaip reik, i tàs mirė Ms. Sūnus, matai, yra, tai an tą̃ jau eis gyventų Kp. Ši trečioji, svetimoji, ta man tinka, tą aš imsiu KlpD25. Jis nieko neatsakė, tik perliejo botagu kumelę, kad ta net šuoliais leidosi keliu V.Myk-Put. Jis turėjo myliamą – tái nėra nė rublio, kaip imsi?! Mžš. Viena kumelėlė bėra, ir tai uodegos nebėra NS838(Vb). Tas capt sugrobė lapei už uodegai, bet ta ištraukusi blykš pasirodė po stalu M.Valanč. Turiu rudą sermėgėlę – tuomì užsiklosiv JV176. Ir tíejai prisidėjo: atvežė paršą, du veršiu, alų Gr. Dabar tojė̃ sako: ką tris savaites pabūti ženotam, tai geriau neženotam Krž. Močeka į akis nesileido Sigutės: toji valgė ir miegojo drauge su gyvuliais tvartuose VoK131(Mrj). Tasaĩ vėl surinko vaiską LzŽ. Tojė labai gražiai prašė, kad jai gyvastį dovanotų Tat. Tasaĩ bijo, neina nuog stalo Dv. Tasai yra mano Dievas, eš jį garbinsiu BB2Moz15,2. O tasaigu yra tai kūnas, per kurį aš nusidėjau? DP15. O sūnus išmintingas, kaip tasai gi bylo, linksmino tėvą MP65. Toj ėmė kauktie, rėktie, draskytis BsPIV2(Brt). Dvidešimti devynių metų – tas ne senis, pačio[je] sylo[je] Sd. Jaunas – tàs ne vaikis, jeigu mergų nemylės Pln. Atmink dienos sabatos, idant tu tą švęstumbei BB2Moz20,8. Viena jau keturiolikos metų, kita – paskui tą̃ Jrb. Apsiženijo jis tąnaĩ Kp. Tiemus prisakė karalius ką duoti kožną dieną nuog savo strovos ir vyno BBDan1,5. Tiemusg Viešpats Jėzus Christus su kryžiumi savo est akmeniu papiktinimo ir uola pažaidos DP20. Túodum pasirodė žmogus Jdr. Kada tavo neprieteliaus jautį alba asilą sutinki beklejojantį, tada tu ją vėl jopi vesk BB2Moz23,4. Visi apsiavę su batais, bet tuos dėvėjo tiktai lig išeidamys iš bažnyčios LKKXV41(M.Valanč). Vienas jaunas geniukas, pirmus savo vaikus išperėjęs, labai džiaugėse su tais Ds113(Šmk). Jei Antiocho kas neklausytų, tas būtų nušalintas BB1Mak1,52. Buvo daugiau tokių kalnų, ė prastumdė, tuosu nieko nerado Str. Tuõdum, tiẽdvim nėr sylos J. Kaipog tamp gal patekt meilė Dievo? DP309. Bet ne stebuklas, jog tuosemp atžagariai visa DP277. Kodėlei juokėsi to [i](iš to, kas buvo pasakyta) Sara? BB1Moz18,13. Kada pripultų koks turtas ant svieto, niekada nepriglauskit topi širdies savo PK65. Tump, mieliausieji, visu troškumu skubinkimės DP543. Tie visi susiėjo pakalnyje Sidim BB1Moz14,1. Tuõdu labai sveiki buvo, tai tuõdu nesirgo visai jau Gl. Atiduok anuodum (tėvams) teip, kaip tuodu tau M.Valanč. Ir ėjo tuodu podrauge BB1Moz22,6. Parėjo tiedu pietų BsPIV21(Brt). Tuõdu abudu manę vienos norėjo LB27. Tuõdvi, kai tik sueina, visada pykstasi Nm. Tuõdvi įsėdo į vežimą i žuvo Pj. Tiẽdvi gynės iš paskutinės Rg. Kas niekam gera nedirba, tas atžūlas, atkaklas J. Kas ką nora, tàs tą̃ daro Slnt. Kas ką turėjo tàs tą̃ duodavo [kraičio] Krž. Kas devynias galvas padės, tas tą auksą paims (flk.) Antr. Iš malonės Dievo eš esmi tuo, kuo esmi VlnE102. Su kuom aš sueisiu, su tuõm aš pakalbėsiu LKT225(Krm). Kas pasmokino nedaugi, tai tàs ir būna (gyvena) Asv. Pri Smetono kas mokėjo gyventi, tàs buvo bagoti Akm. Kas girtas nebagotas, tas ir dvės – neturės LTR(Kp). Tik tam gerai, kas arielką parduoda, o ne tam, kas ją geria Kpč. Sakau: kas nora dirbti, tám y[ra] gerai gyventi Klk. Kas visur kaip reik gražiai ir mandagiai elgias, tám ir ponai tur vertai kepurę nuimti K.Donel. Kas laiko žodį Jo, tamimp iš tiesos meilė Dievo tobula yra DP236. Kursai nenorėtų to mokslo žinoti ir mokėti, tasai amžinosu tamsybėsu tur būti 9. Kasg didesnis yra: tasaigu, kursai už skomios sėdi, argu kursai tarnauja? DP495. Kas daro teisybę, tasaĩ yra teisus DP217. Jei tąjį tavo peiliu dasilytėsi, tada tu jį nešventu darysi BB2Moz20,25. Kurs mane tau išdavė, tas tur didesnį grieką VlnE204-205. Kurs tur, tam bus duot VlnE186. Bėda tamui, per kurį ateit papiktinimas MP62. Ponas yra prieteliškas tam, kuris jo laukia BBRd3,25. Kuriej Vilny būna, tíemu gerai LKKIX200(Dv). Aš gi su tais, kur nebijo plaukti bangų barami S.Nėr. Aš jau pridainavau tóm, kur pirma vaikščiojo Grv. Katras gaspadorius buvo, tàs jau nedirbs Jrb. Davė peną tiemus, kurie jo bijos DP263. ^ Tas dobilo daugiaus nemins (nebegyvens) B611. Kas ieško, tas randa J.Jabl(suv.). Kas nedirba, tàs neklysta Šmn. Kas kiaulių neganė, tas nieko neišmano LTR(Krkn). Kas kas, tàs i les (taip atsakoma į klausimą: kas?) Jnš. Kam loji, to ir duoną valgyk J.Jabl(Pn). Kas tur, tam ir reik S.Dauk. Ne tám gėda, kas daug ėda, bet tám, kas prisidėjęs neišėda Slnt. Kas veža, tą ir plaka J.Jabl(Vl). Tas negimė ir negims, kas duodamas neims Šk. Kuom gimei, tuõm mirk Pls. Į katrą pirštą pjausi, tą̃ skaudės Žg. Baltos lankos, juodos avys, kas jas mano, tàs jas gano (knyga) Grv.pakartotinai nurodant asmenį, gyvį, daiktą, reiškinį ar kt.: Dabar varlių, ir tų̃ nesgirdi Sld. Tos šventės, i tõs nematau – darbuos paskendus Mžš. Skarytes, i tàs drobines dėvėdavom Pšš. Sūnus išėjo į karuomenę, į tàs žuvo Sdb. Čia juoda duona, nė tos neduoda JV412. O blusos, kiek tõs neleisdavo miegoti! Klk. Vaikai, ir tíej eina grybaut, renka po medžius (miškus) Rud. Menkiausia dulkelė, i tà pavasarį kuša Yl. Stulpas – ir tas pleišėja! O čia žmogus K.Saj. Ugnis, kuri liepsnoja man krūtinėj, toji yra iš amžių ir be pabaigos Vd. Tą glėbelį šieno, ir tą̃ sulijo Ėr. Jautis, kaip girdi, sau vargdams pašarą pelno, ir tą daugsyk… vos išsiprašo K.Donel. Pieno šlako, ir to mat gaila K.Bor. ^ Šuo, ir tasai dainos klausosi V602. Su vienu plauku, ir su túoj nurautu DrskD235.
taĩ n.; SD235, Sut, N vartojamas kaip veiksnys arba papildinys, retkarčiais kaip tarinys apibendrintai nurodant asmenį, daiktą, reiškinį ar kt.: Tai buvo nedidelė balta katytė J.Bil. O taĩ duktės mergaitė Grv. Ar tai tavo dvaras? BsPI24. Kas tai tur būt? DP169. Tai buvo gera pradžia su litais pradėti gyvenimą Plšk. Ei mesčiau mesčiau sniego gniūžtužę, kad ji žinotų, kad tai žiemužė JV107. Vis netinka, vis per menka, vis ne tai, ne tai B.Sruog. Tai jau mano giesmė B. Šimoniai visada rūpinosi engiamaisiais, tai jau jiems prigimta I.Simon. Sakyk nesakyk, tai jam visai nerūpi LKKXVII67(Alk). Tai man nerūpi R360, 482. Taĩ man nepatinka KI299. Tavo tai sermėga? OsG164. Tai kitaip būt negal' DP214. Vienok tai visa buvo privalu DP176. Visa tai jis žino iš paveikslėlių V.Bub. Bet dar taĩ negana: jis vis pinigų graibydams ir besispardydams su valgiais parmetė stalą K.Donel. Ar tu taĩ nežinai? K. Ir aš tai (tat, tą, tatai) žinau J.Jabl. Kaip tai suprasti? . Kad būtum tai nesakęs LKKXVII68(Jon). Kai ji man tai pasakė, taip užrūgau ant jos! Btg. Ir tai, ką antai kalba Jonas PK249. O tai kad ištarė, tuojs nukrito raupai nuog jo Ch1Mr1,42. Susirodijo anys, kaip tai daryti BB1Mak4,44. Tai veikiu, tai darau SD7. Žmonės mus mėgsta už tai, kad esam linksmos . Na o ma[n] ką gi tu už tai duosi? LMD. Laiduoju už tai R97. Už tai laikau 128. Tai jau mano būdas B121. Vedė kitą pačią ir pastojo per tai didelis ponas BsPI25. In taĩ (į tokį darbą) tai jau netikus visai Pv. ^ Ne mūsų tai kąsnis S.Dauk. Tai ne pyragas (apie sunkų darbą) B116. Blogas tai artojas, kurio dirvas vyturiai mėšlauna S.Dauk.
4. (ž.) m. sing. tai: Jau pri kunegaikščio tas tebuvo, su jaučiais kad arė Jdr. Par pat karą tàs buvo, ka mes statėmės Klk. O teip aš par amžių nežinojau, kas tas y[ra] liga Skd. Al' bet tàs y[ra] dideliai gerai, ka niekas neskausta Akm. Tas yr pameluotas, kad širdis sveika LKT146(Nd). Užmir̃štas tàs, ko nebturi LKT95(Krš). Mun reik eiti numie – tàs buvo pirmą valandą nakties Lnk. Žinai, kad tàs yr seni laikai – ką ten begali atminti Lkv. Tàs y[ra] vienas vargas Rmč. Karvė parduoti – tas y[ra] ne juokai Trk. Tàs jau nė[ra] didelė laimė LKKXI198(Žg). Tàs viskas yr vieni vėjai (niekai) LD317(Pp). Tas (sunkus darbas) maža bėda, kad tik šokti gausi Vkš. ^ Tas, kas par daug, tas nesveika Sln. Kas teisybė, tas ne melas Žem. Kas galva – tas protas Žem. Kas gadynė – tas mada Dr. Kas soda – ta mada, kas kiemas – tas būdas VP13.apibendrinant kokį reiškinį: Dabar, sako, vėl yra [žuvies], ale nebe tàs kaip seniau Kp. Ką mes darom, jau marčiai ne tàs (nepatinka) Kur. Žmones pasmainę, ne tùs dar̃ sodžius Drsk. Neraudok, tas nieko nepadės! J.Balč. Kaip te buvo, tàs nesvarbu Mžš. Tàs ir yra, kad nieko nežinai NdŽ. Dirbt dar sunkiai reikdavo, daba vaikai tõ nemato jau Žg. O kitą kartą tõ nebuvo, tokių piktžolių Plng. Kiek duoda karvė, man tõ gana Dglš. To negalėjo nė vienu būdu gauti 8. Ėjo Jis ant neprietelių, jiemus to nedūmojant BB1Mak3,23. Ji to mumus nenorėjo sakyti BBDan13,40. Ei, nėra to pasauly, ko neišdrįstų Aras, visų arų Aras V.Krėv. Ar aš to kaltas? OsG164. Tau ir be to bus namie ko skaityti J.Jabl. Tai kai dilgtelėjo, tai nuo tõ man pusiau sopa i sopa Švnč. Ramūnas neprieštarauja. Juk kas iš to, kad jis ims burbuliuoti V.Bub. Kokia man iš tõ nauda? NdŽ. Kalbėdavo, kad pinigai dega, ale niekas nepraturtėjo iš tõ Kvr. Iš to išeina, kad mes turime labiau atsidėję jo (J.Jablonskio) palikimą studijuoti J.Balč. Iš tõ nebūsi bagotas, greičiau kuprotas Sv. Kai vienas išginei – i rėkdavau, i keikdavau, i užmigdavau iš tõ Sutk. Iš tõ i pavadino Grūšlaukiu Gršl. Jis regėjo dūmus, iš to galėjo permanyti, kas nusidavė BB1Mak4,20. Dieną pirm tõ jis buvo važiavęs kur nuo čia Tlž. Tas buvo po tõ a pirm tõ? Pgg. Kas tau darbo ik to, ar aš pažįstu, ar aš nepažįstu! DS75(Rs). Jis anta tõ pastatytas, jam reikia žiūrėt, kad būtų tvarka Mžš. Kas mumus top (dėl to)? DP163. Užtemo saulė … po visą žemę ir top ne jauname mėnesyje, bet pilnatyje DP180. Dirbsu Kalėdoms gerą alų – tám šventės Šts. Aš tam nekalta, jaunas berneli [, kad negaliu anksti pabusti] D4. Ale buvęs ir velnias prie tám LD425(Sk). Tám ne specialistas, šito tai negaliu pasakyt Plv. Po tam (paskui) buvo kučnieriaus dvaras Užv. Antrasis [prisakymas] tamui yra lygus: „mylėk savo artimą kaip pats save“ Bb1Mr12,31. Ką nora, tą̃ dirba, ką nora, tą̃ šneka Trk. Atvažiuos – ką nori, tą̃ tedaro Dkšt. Ką man jau inkaukiat galvon, tą̃ atsimenu . A padarei tą̃, ką aš tau sakiau? LKKXI198(Škn). Aš tik tą̃ sakau: kad nesugyveni – skirkis Mžš. Turbūt labai sveikas žmogus, kas tuõ (tą) daro LKKVII169(Škn). Tuõ tik ir gyvenu NdŽ. Tuõ laikydavomės, kad karvei žolės maišą parsnešdavom Vžns. Tuo apsieimi SD7. Jis man tuo tėr geras, kad dažnai tyli ir retai tesibara J.Jabl. Tuo tikt negerai, jogei iš užvydos labai nedorai elgės su gimine savo M.Valanč. Spirs [arklys], ir eik tum̃ nešina Grd. Buvo malūne, bet parvažiavo tuo vežinas (nieko nepešęs, nesumalęs) Šts. Tuõ dėjęs nuejau Slnt. Tik tuõm (todėl) atsimenu, kad jau didesnė buvau, ba jau vartus atkėliau Pv. Tuo (iš to) visi pažins, jog jūs este mokytiniais manais, jei bendrai mylėsitės DP528. Tuogi yr du sparnu maldos, kuriais kiekvienas lakioja Dievop DP113. Nesa kekšystę ponas Dievas nekenčia, tuogi aną drūtai užsakė BPI179. Kiek tam buvo teisybės, sunku atspėti J.Bil. Meiliai tave gelbėčia, kad prie tamè būčia (d.) Jz. Tame nemažai griešija sūnus MP64. ^ Ką mažas įprasi, tą senas atrasi Pnm. Ką pasėsi, tą ir pjausi LTR(Lp). 5. H166 tas pats (vartojamas kaip pažyminys nurodant daiktą ar ypatybę): Anas su maniem tų̃ metų (vienmetis) Ktk. Aš su Kaziu buvau tõ[je] klasė[je] Mžš. Ji to[je] linijo[je] (kaime) gyvena – netoli Vl. Matydama, kad žmogus ne tos karalystės, paklausė, kur keliauja MPs. Padarysiu tuõs piniguos (už tą pačią sumą) Dglš. Liko berniukas tõs dienos (mirė motina jį gimdydama) Dglš. Važiuodamas į turgų, tuo dingsčiu ir pas gydytoją užeisu Als. Visi tokie – visi tuo juodžiu (vienodai juodi) Pln. ^ To būdo, to luomo, tos rūšies, to lakinimo šunys B345. Tos akys verkia, tos juokias LTR(Brž).tik m. vartojamas kaip veiksnys ar papildinys nurodant apibendrintą reiškinį: Tas ejus, tas nejus S.Dauk. 6. tas vienas (nurodant to paties veiksmo kartojimą ar kito veiksmo tomis pat aplinkybėmis atlikimą): Tàs mestuvų įnešimas – ir apmečiau antrą audeklą Šts. Nusimaudysi ir tu – tàs kubilo atnešimas Pc. Kad Uršulytę prausi, tai pamerktum tuo paėmimu ir Albinėlį J.Balt. Tam įkaitime nubraukiau visus linus Slnt. Įvedžiau palaton, tuõ atsigulimu ir numirė Slm. Išvažiuosma, žinai, tuõ pykčiu, kad neleidžiat – žinokitės Slm. 7. toks (vartojamas kaip pažyminys ar tarinys nurodant asmenį, daiktą, laiko sąvokas): Aš ūkininkas esu ir turu būti tas: zuikiuo į subinę neveizėsu (nemedžiosiu) Šts. Tám žmogui bloga gyvent, kas daug suvalgo Rz. Visko galima susipirkt [užsienyje], tik pinigai ne tiẽ Sdb. Nelaimingi tíej berneliai, kad naktimi eina, ir nedoros tos mergelės, pas katras ateina DrskD66. Bėda tamui pijonyčiai, kursai geria iš sklenyčios JD1321. Kuris yra tas piemuo, kuris man gal prieštarauti? BBJer49,19. Tas darbas y[ra], ką darysi Šts. Tai nebuvo tõs grytelės, ka nebus alaus Mšk. Ėjo Pana su Juozapu tana tatai miestan, kuriam Betleem vardas PK153. Mes po sargybe tavo tekame tose baisybės, kuriose esme PK135. Nė vienas negal tų ženklų daryti, kurius tu darai, net Dievas su juo būtų VlnE81. Kožnam paršiukui reikia atapjautie bambytę tuõm ilgumo Dgp. Kitą kartą nebuvo tõs mados su šnapšėms Yl. Ir stalas pasidarė lyg nebe tas, kai perėjo jį Marijona su asiūklių sauja J.Balt. Dėlto rugiai dabar plėkais paduoda: nebe tàs džiūvimas, nebe tàs grūdas Mžš. Kai kada teip pasidaro, kad nė varškės niekas valgo, – kartu, skonis visai ne tàs Mžš. Jau ir sveikata ne tà (pablogėjusi) Prn. Pasijutau, kad jau aš ne tas tiltas, ką kitąsyk V.Kudir. Dabar pasaulis visai ne tas kaip anais laikais, kada aš mažas buvau V.Krėv. Ak, kada išauš ta diena, kada tie bus kariami, kurie dar norės karo? I.Simon. Nėr tų metų, kad žmogus neprigertų Rz. Nėr tõs žiemos, kad rugių negadintų Ds. Kad būčia tų̃ metų (jaunas, darbingas), Dieve mylėk, tik dirbk! Ssk. Ne tõs dienos jau krutėt Dglš. Tas amžius (senatvė), nieko nepadarysi Mžš. Temè amžė[je] (senatvėje) atminties nebė[ra] Šv. Ale teipgi nesigiedrija – dėlto tàs laikas (vėlyvas) – jokios saulės! Mžš. Ateis tàs laikas, eis ponai, karaliai apsivilkę, ale bus nuogi (ps.) Slm. Ne tuos būnam metelius, kada ganėm mes telius Rod. Jie šnekėjo ne tąj kalba, kap mes kalbam, ale kitoniška kalba LB202(Grl). ^ Nėr tõ blogo, kurs neišeitų į gera Jrb. Nėra tų̃ namų, kad nebūtų dūmų Jnš. Nėr tų̃ namelių, kad nebūt gailių dūmelių Dglš. Tõ arklio nė[ra], katras avižų neėda Jrb. Ne tám rūbui lopinys, i netinka (apie žmogų, netinkantį kokiam darbui) Ob. 8. kartojant vienaskitas (vartojamas kaip veiksnys, papildinys arba pažyminys nurodant asmenį ar daiktą): Tój juokias, tój vaitoja, ė tój niekus klieda A.Baran. Žmogus in žmogų panašus: naktį ir tiẽ balti, ir tiẽ, kalbėt moka ir tàs, ir tàs (neatskirsi, kuris savas) Dbk. Ir tíej, ir tíej mušės LKT370(Nmn). Tam patim mieste gyveno i tàs, i tàs Vl. Vieną rytą tàs eina, antrą rytą tàs eina Trk. Jug ką noris reik išsigalvoti: tàs senas, tàs toks Trk. Tokie girslai – tùs mirė, tùs kvaras Drsk. Tàs i tą̃ matęs, tàs i tą̃, tàs pakaruoklį matęs Vgr. Pasigerindama ta (tai) tõ būs įdevusi, ta (tai) tõ Pln. Tàs geras, i tàs geras, pats sau ažvis geresnis Švnč. Susirinkdavo jaunimo pilnas Kupiškis: vienas su tuõ pažįstamas, kitas – su tuõ, trečias – su tuõ Kp. Padaris ne tàs, tai tàs Rod. Aš pašoku tai su tuõm, tai su tuõm Vrn. Draugėj augę, tai tàs su túoj suspažinę Dv. Dainuoja ir tañ krašte, ir tañ krašte Kvr. A tą̃ pirštą pjauk, a tą̃ – vis skauda Mžš. Kadai mama bėduidavo: tai tàs sopa, tai tàs sopa Dsn. Jau patiko tas tam, tas tam, siųs piršlį jau Lk. Buvom nemaža prisikūlę: tai tám, tai tám ir iškaišiojom Jnšk. Duok bet katrą: tàs a tàs – man nesvarbu Mžš. Aba tas, aba tas pragers . Viena tą̃ nuneša, kita tą̃ valgyt Žl. Vieną dieną verdu [valgyti] tą̃, kitą – tą̃ Mžš. Anam tõ reik, anam tõ reik – ans tik piningo prašo Trk. Kad ne tõ, tai tõ ataveža [lauktuvių] Žl. Kad suvirtę medžiai tùs an tõ Lp. Nėra jau kur [kapinėse laidoti], ale tùs ant tõ Rtn. Tai vaikai tankūs: tàs paskui tą̃ Pls. Nūnai – tai ne seniau: nū broliai tàs tą̃ peiliais narsto Rod. Vadinamės tàs tõ, sėdam in arklių ir jojam naktigonėn Dv. Tàs tą̃, tàs tą̃ [klausia]: o ko tu bėgai, o ko tu bėgai? Žr. Kai susmuša su vaikais, tai tàs už tą̃ (vienas kitą užstoja, gelbsti) Rdš.m. kartojant víena… kìta (vartojamas kaip veiksnys ar papildinys nurodant apibendrintą dalyką): Ne tàs, tai tàs, o vis negerai Grv. Ir gyvolius šėriau, ir tą̃ dirbau, ir tą̃ dirbau – gerai buvo Klk. Čia reik teip papasakoti iš eilės – į tą̃, i tą̃ Sd. Vienas [v]andenį pila, kitas bulbes deda, kitas tą̃, kitas tą̃ Trk.kartu su pirma einančiu šìs (šiàs) (ta pačia reikšme): I šis paskausta, i tas paskausta Trk. Manau, kad ir tamstai jis yra šį bei tą pasakojęs apie mane V.Myk-Put. Tai šiõ, tai tõ pripirko LKKIII120(Zt). Tai šią̃, tai tą̃ darau Dglš. Kas atvažiavo, tai tą [vaiduoklis] „pasveikino“ nei šiuo, tai tuo: tai pjautuvą an kaklo uždeda, tai vėl ką Vlk. Negali drugį nuvaistyti, šiuomi vaistau, tuomì JI352. Žmonės … pradeda kupčiauti tai su šiuomi, tai su tuomi A1885,61.
◊ ant tų̃ pėdų̃; N tuoj pat, įkandin: Ant tų pėdų beveik užmetė kitą klausimą V.Piet.
į tą̃ sỹkį trumpam, neilgam: Duonos turiu į tą̃ sỹkį Rs.
ir tõ tìek juo labiau: Ar gali valgyt su mėsa? – Ne! – O su lašiniais? – I tõ tíek Dglš.
kaip tàs sãko (sãkė) sakoma: Kai tàs sãko, kas tau nemeilu, nedarai i kitam Švnč. Kaip tàs sãkė, neperšokęs nesakyk op Ut.
kàs bùs, tàs bùs nesvarbu, vis tiek (ryžtantis ką daryti): Kas bus, tas bus – einu ant Šmuiliškių, ir baigta Lkš.
kàs tàs yrà (bẽsąs)
1. mažai: Puskepalelį anąsyk buvau parsinešusi – kàs tàs ỹ[ra] End.
2. lengva, paprasta: Kas tas ỹ[ra] vilkuo šunį nepaimti Šts. Kas tas bẽsąs mums vainiką nupinti Šts.
kuõ tuõ šiuo tuo: Visgi kuõm tuõm apmokėsme Dglš.
nė̃ tám sỹkiui nė kiek: Nebeturiu atminties nė̃ tám sỹkiui Žg.
neĩ iš šiõ, neĩ iš tõ nežinia kodėl, be aiškios priežasties: „Raidėje“ nei iš šio, nei iš to pradėjo mažėti darbo .
neĩ (nė̃) šìs (šiàs), neĩ (nė̃) tàs
1. netinkamas, nepriimtinas, nepateisinamas dalykas: Pinigai imt iš tėvų – tai jau nė̃ šiàs, nė̃ tàs Mžš. Vienam gerti nei šis, nei tas… arielką pirk ir girtuoklį samdyk… Žem.
2. vieni niekai: Senis šneka neĩ šią̃, neĩ tą̃ Ds.
neĩ (nebè) šiõ (tõ), neĩ (nebè) tõ
1. pusėtinas, vidutiniškas: Žemė neĩ šiõ, neĩ tõ – augdavo Slm. Vaikelis neĩ tõ, nei tõ – ką ten pasakysi End.
2. netinka: Augesniam žmogui trumpas drabužis neĩ šiõ, neĩ tõ Jrb.
3. nejauku: Neĩ šiõ, neĩ tõ naktį vienam miške Ds.
4. nepriimtinas, nederamas dalykas: Tie ponaičiai išsigando, kad jau čia nebè šiõ, nebè tõ PnmR.
ne į tàs rogès įsė́sti; K.Saj ne savo vietoje atsidurti.
nė̃ tà akià visiškai (negali į ką žiūrėti): Nė̃ tà akià negal į jį žiūrėt – teip širdį paėdė Kair.
ne tõ bū́tas nevykęs, nenusisekęs: Regėdamas [puodelį] ne to būtą, sudaužė ir vėl naują ėmė dirbti S.Dauk.
nė̃ tõ tiek; nė̃ tiek tõ juo labiau: Melo nė ant siūlo galo, teisybės nė to tiek Pšl. Nu teutonų dvasiškos diduomenės nė to tiek nebgalėjo bevilties S.Dauk. Jeigu tėvas nežino, tai motina nė̃ tõ tíek Pc. Jeigu pati savęs nevaldysi, aš nė tiek to nenuganysiu LzP.
su tà dienà Tr niekuo nesirūpinant: Aš tik su tuõ dienà gyvenu Dglš.
tam̃ kartè trumpam laikui, neilgam: Tam̃ kartè užteks. Kad pristigsiu, vė[l] prašysiu Mžš.
tám kar̃tui
1. trumpam laikui, neilgam: Tám kar̃tu papyksta, ale ir vėl šneka Krs. Visi driaugai tám kar̃tuo kaip i panos Trk.
2. [i]visiškai: Daboj, neturė[jo] žmogus tám kar̃tui duonos Ml.
tam̃ (tañ) svietè Dglš miręs: Viktoras tañ svietè Švnč.
tám týčia 1
1. specialiai kam, kuriam tikslui: Jie vienam bliūde mazgoja i tešlą maišo, o mes turiam tám týčia [dubenį] mazgot Mžš.
2. stiprus: Vežimas padarytas tám týčia Jrb.
tàs ir tàs anksčiau minėtas (jau žinomas): Ans sako: nebijok, aš esu tàs i tàs [žmogus] Lc. Kame čia y[ra], a girdi, tàs i tàs [žmogus]? Jdr. Jis yr didelis kupčius iš to ir iš to miesto BsPI23. Sako, tą ir tą (paskirtą) dieną atvažiuos mašina Vlk. Kai ateina metas atsiskaityti, Špokas lyg kokį raštą pakloja: tą ir tą dieną piemuo pramigo, tą ir tą dieną gyvulius į daržą suleido V.Bub.
tàs per (pro) tą̃ strimagalviais, būriu (bėga, skuba): Visi tàs per tą̃ mokytojui rankas pabučiuot Dg. Žmones tàs per tą̃ plunka bažnyčion Rod. Visi bėga tas pro tą, virsta, stumdo verkdami V.Krėv.
tàs víenas Ds, Rud; Gmž vienintelis: Tó vienà duktė ir teip apleista Ut. Tàs víenas darbinykas namuos Str. Tàs víenas sūnelis numirė Dglš. Aš pas tėvelį tàs víens sūnelis, turiu vargužį vargti LB19. Aš tas vienas sūnaitėlis, ir tas žalnierėlis VD136. Gal da kitas šakes turi? – Tõs víenos Mžš.
tíek [jau, ir] tõ (tõs) nesvarbu: Jei neturi, tai tíek tõ, apseisiu Lp. Kad i dokumentus išsirūpinai, tíek i tõ, nebevažiuok Mžš. O daržinės neleisi [teatrui], tiek ir to Žem. Tíek jau tõ, neikim Jrb. Tíek tõs, ką supylei! Pls.
tíek tõs [ir] bėdõs Ds nesvarbu, nedidelė bėda: Neduosi tíek tõs bėdõs Mžš. Tiek tos i bėdos. Jeigut nebūs, i nereiks Trg.
tik tái diẽnai
1. nedaug: Anas tik taĩ diẽnai turė[jo] valgyt Dglš.
2. netaupiai, niekuo nesirūpinant: Gyvena tik tái diẽnai Slm.
tõ betrū́ko sakoma piktai kuo stebintis: Na, to betrūko! Pluta atsivedęs Būblį… Toks tokį susirado! I.Simon. tuõ būdù taigi: Tuo būdu išpildės tie žodžiai DP213.
tojè pėdojè tuojau, nedelsiant: To[je] pėdo[je] kad būtų man sugrėbtas visas šienas! J.
tuõ (tuõm Rs) tárpu sakoma atsisveikinant: Na, gerai – mes jį surasim. Tai tuo tarpu, ponas Bartkau! J.Paukš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • tas — tas …   Dictionnaire des rimes

 • tas — [ ta ] n. m. • 1155; frq. °tas; cf. néerl. tas « tas de blé » 1 ♦ Amas (de matériaux, de morceaux, d objets) s élevant sur une large base. ⇒ amas, monceau. Un, des tas de pierres, de gravats. Tas d ordures. Tas de sable, de charbon. Tas de foin.… …   Encyclopédie Universelle

 • tas — 1. (tâ ; l s se lie : un tâ z énorme) s. m. 1°   Accumulation de choses de la même espèce. Un tas de papiers. Mettre en tas, en un tas. •   Là sur des tas poudreux de sacs et de pratique Hurle tous les matins une sibylle étique, On l appelle… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • TAS — ist: Tas (Fluss), ein sibirischer Fluss Tas (Instrument), ein indisch/persisches Schlaginstrument TAS steht als Abkürzung für: Internationaler Sportgerichtshof (Tribunal Arbitral du Sport) TAS Diagramm (Total Alkali vs. Silica), Diagramm zur… …   Deutsch Wikipedia

 • Taş — Tas ist: Tas (Fluss), ein sibirischer Fluss Tas (Instrument), ein indisch/persisches Schlaginstrument TAS steht als Abkürzung für: Internationaler Sportgerichtshof (Tribunal Arbitral du Sport) TAS Diagramm (Total Alkali vs. Silica), Diagramm zur… …   Deutsch Wikipedia

 • tas — TAS. s. m. Monceau, amas de quelque chose. Gros tas. tas de gerbes, de foin, de pommes, de fagots, d eschalas, de pierres, de blé. faire un tas. mettre, assembler, amasser en un tas. il y a tant de sauterelles qu on les trouve par tas, à tas. la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Tas — ist: Tas (Fluss), ein sibirischer Fluss Tas (Judaica), Schmuck für die Thora (Thoraschild) Tas (Sylwa), ein Nebenfluss der Sylwa in Russland Tas (Instrument), ein indisch/persisches Schlaginstrument TAS steht als Abkürzung für: Internationaler… …   Deutsch Wikipedia

 • tas — TAS, tasuri, s.n. (înv.) 1. Vas plat (rotund); tipsie, taler; (astăzi) talerul cântarului pe care se pune marfa pentru a fi cântărită. ♢ expr. A umbla cu tasul = a face chetă; a cerşi. ♦ Lighenaş de care se serveşte bărbierul când bărbiereşte. 2 …   Dicționar Român

 • Tas-IX — узбекистанская точка обмена интернет трафиком. Tas IX организована 24 декабря 2004 года. Среди первых участников сети были: ООО «Amaliy Aloqalar Biznesi Ahborot Markazi», СП «Naytov», ООО «Sarkor Telekom», ООО «Sharq Telekom» и ООО… …   Википедия

 • TAS — can refer to:* Trent Accreditation Scheme, an internationally active hospital quality and safety surveying group. * Taipei American School, an international school in Taipei, Taiwan. * Target Account Selling, a process for managing complex sales… …   Wikipedia

 • TAS — Cet article possède des paronymes, voir : tas et TASS. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”